Activity

กิจกรรมใหม่

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก

รับจำนวน 50 คน

ประกาศผล 8 พ.ย. 2564

หมดเขตรับสมัครแล้ว - จัดอบรมออนไลน์เสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรทักษะการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล

รับจำนวน 55 คน

ประกาศผล 15 พ.ย. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 8-14 พ.ย. 2564 ประกาศผลวันที่ 16 พ.ย. จัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20-21 พ.ย. 2564

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในผู้เรียน

รับจำนวน 60 คน

ประกาศผล 22 พ.ย. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 12-21 พ.ย. 2564 ประกาศผลวันที่ 23 พ.ย. จัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 พ.ย. 2564

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน

รับจำนวน 65 คน

ประกาศผล 29 พ.ย. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 22- 28 พ.ย. 2564 ประกาศผลวันที่ 29 พ.ย. จัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 ธ.ค. 2564

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรจิตศึกษากับการพัฒนาสมองส่วนหน้า โดยโรงเรียนลำปลายมาศ

รับจำนวน 65 คน

ประกาศผล 4 ธ.ค. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 28พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564 ประกาศผลวันที่ 4 จัดอบรมในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 9-10 ธ.ค. 2564

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน

รับจำนวน 63 คน

ประกาศผล 6 ธ.ค. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 5 ธ.ค. 2564 ประกาศผลวันที่ 6 จัดอบรม

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน

รับจำนวน 68 คน

ประกาศผล 12 ธ.ค. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 6-11 ธ.ค. 2564 ประกาศผลวันที่ 12 จัดอบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 ธ.ค. 2564

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning

รับจำนวน 60 คน

ประกาศผล 17 ธ.ค. 2564

ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบและนำเกียรติบัตรแนบประกอบการสมัคร ผ่าน Link

รุ่นที่ 2 รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก (IP2)

รับจำนวน 30 คน

ประกาศผล 10 เม.ย. 2565

ผู้เข้าร่วมต้องทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมครบเวลา 2 วัน - จัดอบรม Face to Face ระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 25-26 เมษายน 2565